สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ดู Wireless@RMUTSV _Trang ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงจุดบริการรติดตั้งเครือข่ายไร้สาย(Cisco)

ที่ ชื่ออาคาร อาคาร ดำเนินการ จุดปี54-65
1 อาคารเรียน      
  1. อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 02 ติดตั้งแล้ว 40
  2. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 03 ติดตั้งแล้ว 7
  อาคารสำนักงาน      
  1. อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง 01 ติดตั้งแล้ว 5
  2. อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา 06 ติดตั้งแล้ว 5
  3. อาคารวิทยบริการ หอสมุด 04 ติดตั้งแล้ว 10
  อาคารอื่นๆ      
  1. โรงยิมเนเซียม  07 ติดตั้งแล้ว -
  2. โรงอาหาร 08 ติดตั้งแล้ว 4
  3. หอพักนักศึกษามีนกร 1 09 ติดตั้งแล้ว 6
  4. หอพักนักศึกษามีนกร 2 10 ติดตั้งแล้ว 11
  5. หอพักนักศึกษามีนกร 3 11 ติดตั้งแล้ว 18
  6. หอพักนักศึกษามีนกร 4 12 ติดตั้งแล้ว 11
  7. หอพักนักศึกษาศรีตรัง  1 13 ติดตั้งแล้ว 6
  8. หอพักนักศึกษาศรีตรัง  2 14 ติดตั้งแล้ว 11
  9. หอพักนักศึกษาศรีตรัง  3 15 ติดตั้งแล้ว 15
  10.หอพักนักศึกษาศรีตรัง 4 16 ติดตั้งแล้ว 11
  11.โรงเก็บพัสดุและยานพาหนะ 17 ยังไม่ได้ติดตั้ง 1
  12.แฟลตอาจารย์  1-2 18 ติดตั้งแล้ว 7
  13.แฟลตอาจารย์ 32 ยูนิต 19 ติดตั้งแล้ว 8
  15.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 21 ติดตั้งแล้ว 0
  16.อาคารสันทนาการ(กินรี๗ 22 ติดตั้งแล้ว 2
  17.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 23 ยังไม่ได้ติดตั้ง -
  18.ศูนย์ฝึกการ รร.ทท 28 ยังไม่ได้ติดตั้ง -
  19.แฟลตอาจารย์ระดับ 5-6 30 ติดตั้งแล้ว 6
  20.หอประชุมพันตรีเพียรฯ 31 ติดตั้งแล้ว 2
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      
  2.1อาคารเรียนอุตสาหกรรมประมง 26 ติดตั้งแล้ว 0
  2.2อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง FT ติดตั้งแล้ว 5
  2.3.อาคารสำนักงานคณะบดี 25 ติดตั้งแล้ว 2
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี      
  3.1อาคารวิศวกรรมประมง60พรรษา 5 ติดตั้งแล้ว 28
  3.2อาคารประมงวิศวะเก่า 29 ติดตั้งแล้ว 5
4. สถาบันทรัพยากรฯ      
  4.1อาคารสำนักงานสถาบันทรัพยากรฯ 24 ติดตั้งแล้ว 4
  4.2พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 20 ติดตั้งแล้ว -
  4.3อาคารแมวน้ำ 32 ติดตั้งแล้ว 2
  4.4โรงพักพื้นสัตว์ 33 ติดตั้งแล้ว 1
  4.5อาคารพยูนและหญ้าทะเล 34 ติดตั้งแล้ว 3
5. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว     13
  5.1อาคาร A A ติดตั้งแล้ว  
  5.2 อาคาร B B ติดตั้งแล้ว -
  5.3 อาคาร C C ยังไม่ได้ติดตั้ง -
  5.4 อาคาร D D ยังไม่ได้ติดตั้ง -
  5.5 อาคาร E E ยังไม่ได้ติดตั้ง -
  5.6 อาคาร Resort BL ยังไม่ได้ติดตั้ง -
รวม  263
 
 
หมายเหตุ        
  คณะดำเนินการติดตั้ง                 ตัว    
  สำนักดำเนินการติดตั้ง 263 ตัว  
  รวมจุดติดตังทั้งหมด            
  -ใช้งานได้จริง 221 ตัว   
  -ชำรุด 42    
  -แทงจำหน่าย