สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ดู Wireless@RMUTSV _Trang ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย(Cisco)+ จำนวนจุดบริการ

ที่ ชื่ออาคาร อาคาร ดำเนินการ จุดปี53 จุดปี56 จุดปี58 จุดปี59 จุดปี60 ยี่ห้ออื่น จุดปี61
1 อาคารเรียน   5:5 (100%) Cisco Cisco Cisco Cisco UniFi   Cisco
  1. อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 02 ติดตั้งแล้ว 4 7 - - - - 6
  2. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 03 ติดตั้งแล้ว 1 - 2 5 - 2 -
  3. อาคารวิศวกรรมประมง60พรรษา 05 ติดตั้งแล้ว - - 9 - - - 6
  4. อาคารเรียนอุตสาหกรรมประมง 26 ติดตั้งแล้ว - - - - - - 5
  5. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง FT ติดตั้งแล้ว - - 5 - - - -
  6.อาคารประมงวิศวะเก่า 29 ติดตั้งแล้ว 2 - - - - - 2
2 อาคารสำนักงาน   5:5 (100%)              
  1. อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง 01 ติดตั้งแล้ว- 2 - 1 - - 2
  2. อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา 06 ติดตั้งแล้ว - - 1 - - -  
  3. อาคารสำนักงานคณะบดี 25 ติดตั้งแล้ว - - - - - 2  
  4. อาคารสำนักงานสถาบันทรัพยากรฯ 24 ติดตั้งแล้ว 2 - - - - - 1
  5. อาคารวิทยบริการ หอสมุด 04 ติดตั้งแล้ว - 4 2 - - -  
3 อาคารอื่นๆ   18:23 (78%)              
  1. โรงยิมเนเซียม  07 ติดตั้งแล้ว - 2 - - - - -
  2. โรงอาหาร 08 ติดตั้งแล้ว 1 1 - - - - 1
  3. หอพักนักศึกษามีนกร 1 09 ติดตั้งแล้ว - - - - 6 - -
  4. หอพักนักศึกษามีนกร 2 10 ติดตั้งแล้ว - - - 1 6 - -
  5. หอพักนักศึกษามีนกร 3 11 ติดตั้งแล้ว - - - 1 9 - -
  6. หอพักนักศึกษามีนกร 4 12 ติดตั้งแล้ว - - - 1 6 - -
  7. หอพักนักศึกษาศรีตรัง  1 13 ติดตั้งแล้ว - - - - 6 - -
  8. หอพักนักศึกษาศรีตรัง  2 14 ติดตั้งแล้ว - - - 1 6 - -
  9. หอพักนักศึกษาศรีตรัง  3 15 ติดตั้งแล้ว - - - 1 9 - -
  10.หอพักนักศึกษาศรีตรัง 4 16 ติดตั้งแล้ว - - - 1 6 - -
  11.โรงเก็บพัสดุและยานพาหนะ 17 ยังไม่ได้ติดตั้ง - - - - - - -
  12.แฟลตอาจารย์  1-2 18 ยังไม่ได้ติดตั้ง - - - - - - -
  13.แฟลตอาจารย์ 32 ยูนิต 19 ติดตั้งแล้ว - - - - - 3 -
  14.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 20 ยังไม่ได้ติดตั้ง - - - - - - -
  15.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 21 ติดตั้งแล้ว 1 - - - - - -
  16.อาคารสันทนาการ(กินรี๗ 22 ติดตั้งแล้ว - - - - - - 2
  17.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 23 ยังไม่ได้ติดตั้ง - - - - - - -
  18.ศูนย์ฝึกการ รร.ทท 28 ยังไม่ได้ติดตั้ง - - - - - - -
  19.แฟลตอาจารย์ระดับ 5-6 30 ติดตั้งแล้ว - 2 - - - - -
  20.หอประชุมพันตรีเพียรฯ 31 ติดตั้งแล้ว - - - 4 - - -
  21.อาคารแมวน้ำ 32 ติดตั้งแล้ว - - - - - - 1
  22.โรงพักพื้นสัตว์ 33 ติดตั้งแล้ว - - - - - - 1
  23.อาคารพยูนและหญ้าทะเล 34 ติดตั้งแล้ว - - - - - - 1
รวม 158 18 16 20 15 54 7 28