สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2556


ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 86.44 Mb/sec ขาออกสูงสุด 19.93 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 95.22 Mb/sec ขาออกสูงสุด 43.40 Mb/sec