สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2556


ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 114.51 Mb/sec ขาออกสูงสุด 111.11 Mb/sec

 

ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 113.96 Mb/sec ขาออกสูงสุด 113.09 Mb/sec