สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2557


ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 80.32 Mb/sec ขาออกสูงสุด 48.31 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 86.58 Mb/sec ขาออกสูงสุด 37.14 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 80.32 Mb/sec ขาออกสูงสุด 62.76 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 61.72 Mb/sec ขาออกสูงสุด 51.87 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 86.19 Mb/sec ขาออกสูงสุด 27.12 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 91.05 Mb/sec ขาออกสูงสุด 32.48 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 88.24 Mb/sec ขาออกสูงสุด 45.90 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 89.25 Mb/sec ขาออกสูงสุด 83.40 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 92.48 Mb/sec ขาออกสูงสุด 84.48 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 73.08 Mb/sec ขาออกสูงสุด 70.54 Mb/sec