สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ข้อมูลบุคลากร

นางสาวปิยะพร   มูลทองชุน
ผู้อำนวยการ

นายสุวิพล มหศักดิสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายกิติศักดิ์ วัฒนกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย

นางนงนาฎ ระวังวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ