สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ข้อมูลบุคลากร

นางสาววารุณี จงกลศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
E-mail: warunee.w @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3919