ข้อมูลบุคลากร

ผศ.ยงยุธ สุจิโต
ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวปิยะพร   มูลทองชุน
ผู้อำนวยการ

นายสุวิพล มหศักดิสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายกิติศักดิ์ วัฒนกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย

นางนงนาฎ ระวังวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย