สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สถานะและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

วันที่ประกาศ หัวข้อเรื่อง สถานะดำเนินการ
Wed 17-06-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tue 26-05-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Firewall ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Wed 13-05-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thu 23-04-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tue 17-03-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เสร็จสิ้น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประจำเดือน Uninet ISP ภาพรวม + สงขลา ตรัง ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนอม รัตภูมิ จำนวนผู้ใช้งาน
เมษายน 2563 374 Mbps 108 Mbps 384 Mbps 77 Mbps 72 Mbps 46 Mbps 31 Mbps 15 Mbps 55,555
มีนาคม 2563 131 Mbps 411 Mbps 842 Mbps 214 Mbps 152 Mbps 109 Mbps 58 Mbps 14 Mbps 159,316
กุมภาพันธ์ 2563 663 Mbps 812 Mbps 860 Mbps 216 Mbps 159 Mbps 103 M 60 Mbps 72 M 186,904
มกราคม 2563 796 Mbps 88 Mbps 406 Mbps 122 Mbps 55 Mbps 59 Mbps 29 Mbps 13 Mbps 91,352
ธันวาคม 2562 800 Mbps 464 Mbps 832 Mbps 120 Mbps 50 Mbps 55 Mbps 27 Mbps 12 Mbps 91,109