สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สถานะและปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

วันที่ประกาศ หัวข้อเรื่อง สถานะดำเนินการ
Wed 31-05-2023 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเเกนหลักเเละระบบฐานข้อมูล e-Passport เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Mon 01-05-2023 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท
Tue 29-11-2022 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปรับเปลี่ยนวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใหม่ เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ
Wed 01-12-2021 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัท
Wed 27-10-2021 สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการ

ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประจำเดือน Uninet [10 Gb] ISP [1G] ภาพรวม + สงขลา ตรัง [600 Mb] ไสใหญ่ [500Mb] ทุ่งใหญ่ [300Mb] ขนอม [300Mb] รัตภูมิ [300Mb] จำนวนผู้ใช้งาน
มกราคม 2566 789 Mbps 895 Mbps 1,640 Mbps 286 Mbps 242 Mbps 189 Mbps 102 Mbps 70 Mbps 71,370
ธันวาคม 2565 566 Mbps 737 Mbps 1,300 Mbps 268 Mbps 214 Mbps 195 Mbps 86 Mbps 60 Mbps 132,401
พฤศจิกายน 2565 360 Mbps 612 Mbps 992 Mbps 199 Mbps 155 Mbps 193 Mbps 93 Mbps 35 Mbps 43,751
ตุลาคม 2565 563 Mbps 936 Mbps 1,470 Mbps 277 Mbps 217 Mbps 229 Mbps 106 Mbps 56 Mbps 52,870
กันยายน 2565 596 Mbps 951 Mbps 1,500 Mbps 277 Mbps Mbps 145 Mbps 98 Mbps ุ61 Mbps 69,567