สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่)

ดู แผนผัง Fiber Optic@RMUTSV_Thungyai ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
ตารางแสดงการติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก + มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน
ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ
1 อาคารเรียน รวม 11 11 (100%)
  1. อาคารเรียนรวม CB   ติดตั้งแล้ว
  2. อาคารเรียน AP   ติดตั้งแล้ว
  3. อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร   ติดตั้งแล้ว
  4. อาคารสัตวแพทยศาสตร์   ติดตั้งแล้ว
  5. อาคารสาขาสัตวศาสตร์   ติดตั้งแล้ว
  6. อาคารสาขาพืชศาสตร์   ติดตั้งแล้ว
  7. อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ   ติดตั้งแล้ว
  8. อาคารสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์   ติดตั้งแล้ว
  9. อาคารคณะวิทยาศาสตร์   ติดตั้งแล้ว
  10. อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่   ติดตั้งแล้ว
  11. อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก   ติดตั้งแล้ว
2 อาคารสำนักงาน รวม 2 2 (100%)
  1. อาคารสำนักงานวิทยาเขต   ติดตั้งแล้ว
  2. อาคารวิทยบริการ   ติดตั้งแล้ว
       
3 อาคารอื่นๆ รวม 12 12 (100%)
  1. อาคารอเนกประสงค์(ติดตั้ง SM งปม.2559)   ติดตั้งแล้ว
  2. บ้านพักรับรอง   ติดตั้งแล้ว
  3. แฟลตอาจารย์(ติดตั้ง SM งปม.2559)   ติดตั้งแล้ว
  4. โรงอาหาร   ติดตั้งแล้ว
  5. อาคารกิจกรรมนักศึกษา   ติดตั้งแล้ว
  6. หอพักนักศึกษาหญิง1   ติดตั้งแล้ว
  7. หอพักนักศึกษาหญิง2 - ติดตั้งแล้ว
  8. หอพักนักศึกษาหญิง3(ติดตั้ง SM งปม.2559)   ติดตั้งแล้ว
  9. หอพักนักศึกษาชาย1   ติดตั้งแล้ว
  10. หอพักนักศึกษาชาย2   ติดตั้งแล้ว
  11. หอพักนักศึกษาชาย3(ติดตั้ง SM งปม.2559)   ติดตั้งแล้ว
  12. อาคารครัวศรีวิชัย(ติดตั้ง SM งปม.2559)   ติดตั้งแล้ว