สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2556


ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 89.96 Mb/sec ขาออกสูงสุด 43.69 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 86.74 Mb/sec ขาออกสูงสุด 29.42 Mb/sec