สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

            พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2548  ต่อมา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศอนุมัติโดยกฎกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2549

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยงานภายใน โดยปัจจุบันแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 3 กลุ่มงาน  คือ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานวิศวกรรมเครือข่าย  และกลุ่มงานวิทยบริการและสารสนเทศ