สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2557


ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 114.42 Mb/sec ขาออกสูงสุด 112.22 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 112.47 Mb/sec ขาออกสูงสุด 53.33 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 114.08 Mb/sec ขาออกสูงสุด 67.19 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 112.82 Mb/sec ขาออกสูงสุด 50.42 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 112.99 Mb/sec ขาออกสูงสุด 55.86 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 110.12 Mb/sec ขาออกสูงสุด 54.33 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 109.67 Mb/sec ขาออกสูงสุด 84.93 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 114.70 Mb/sec ขาออกสูงสุด 70.00 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 114.22 Mb/sec ขาออกสูงสุด 50.35 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 114.01 Mb/sec ขาออกสูงสุด 81.49 Mb/sec