สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ


การจัดการความรู้ (KM)

    สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุด

        

    GALE POWER SEARCH

        


        

เอกสารเผยแพร่