สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุด

        

    GALE POWER SEARCH

        

        

เอกสารเผยแพร่

 
  • งานวิทยบริการและสารสนเทศ
   

 
  • งานวิศวกรรมเครือข่าย
   

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย