สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

 

 วิดิทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการฯ

 

 กิจกรรมที่เกิดขึ้น

แบบประเมินความพึงพอใจ | ดาวน์โหลดเอกสาร และ เกียรติบัตร
โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติและเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

    สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุด

        

    GALE POWER SEARCH

        


        

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ

วันที่ประกาศ หัวข้อเรื่อง สถานะดำเนินการ
Tue 17-03-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เสร็จสิ้น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
Fri 21-02-2020 ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอน (LMS) เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
Wed 12-02-2020 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เสร็จสิ้น จากหน่วยงานภายนอก UniNet
Mon 09-12-2019 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง รอดำเนินการ จากหน่วยงานภายนอก UniNet
Tue 03-12-2019 แจ้งปัญหาการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ขัดข้อง ในวันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2562 เสร็จสิ้น

 

 กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ