สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

2556 – 2557

ปริมาณการใช้งาน อินเทอร์เน็ต ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้า 558.86 TB  ขาออก 429.82 TB เฉลี่ยปริมาณการใช้งาน 248.95 Mb/sec

รายระเอียดเพิ่มเติม