สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ดู Wireless@RMUTSV _Trang ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 
ตารางแสดงการติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก + มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน
ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ
1 อาคารเรียน รวม 5 5 (100%)
  1. อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 02 ติดตั้งแล้ว
  2. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 03 ติดตั้งแล้ว
  3. อาคารวิศวกรรมประมง 05 ติดตั้งแล้ว
  4. อาคารเรียนอุตสาหกรรมประมง 26 ติดตั้งแล้ว
  5. อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง - ติดตั้งแล้ว
       
2 อาคารสำนักงาน รวม 5 5 (100%)
  1. อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง 01 ติดตั้งแล้ว
  2. อาคารสำนักงานกิจการนักศึกษา 06 ติดตั้งแล้ว
  3. อาคารสำนักงานคณะบดี 25 ติดตั้งแล้ว
  4. อาคารสำนักงานสถาบันทรัพยากรฯ 24 ติดตั้งแล้ว
  5. อาคารวิทยบริการ หอสมุด 04 ติดตั้งแล้ว
       
       
3 อาคารอื่นๆ รวม 20 19 (95%)
  1. โรงยิมเนเซียม  07 ติดตั้งแล้ว
  2. โรงอาหาร 08 ติดตั้งแล้ว
  3. หอพักนักศึกษามีนกร 1 09 ติดตั้งแล้ว
  4. หอพักนักศึกษามีนกร 2 10 ติดตั้งแล้ว
  5. หอพักนักศึกษามีนกร 3 11 ติดตั้งแล้ว
  6. หอพักนักศึกษามีนกร 4 12 ติดตั้งแล้ว
  7. หอพักนักศึกษาศรีตรัง  1 13 ติดตั้งแล้ว
  8. หอพักนักศึกษาศรีตรัง  2 14 ติดตั้งแล้ว
  9. หอพักนักศึกษาศรีตรัง  3 15 ติดตั้งแล้ว
  10.หอพักนักศึกษาศรีตรัง 4 16 ติดตั้งแล้ว
  11.โรงเก็บพัสดุและยานพาหนะ 17 ยังไม่ได้ติดตั้ง
  12.แฟลตอาจารย์  1-2 18 ติดตั้งแล้ว
  13.แฟลตอาจารย์ 32 ยูนิต 19 ติดตั้งแล้ว
  14.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(ติดตั้ง SM งปม.2559) 20 ติดตั้งแล้ว
  15.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 21 ติดตั้งแล้ว
  16.อาคารสันทนาการ (ติดตั้ง SM งปม.2559) 22 ติดตั้งแล้ว
  17.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ 23 ติดตั้งแล้ว
  18.ศูนย์ฝึกการ รร.ทท 28 ติดตั้งแล้ว
  19.แฟลตอาจารย์ระดับ 5-6 - ติดตั้งแล้ว
  20.หอประชุมพันตรีเพียรฯ - ติดตั้งแล้ว