สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา


 
ตารางแสดงการติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก + มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน
ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ
1 อาคารเรียน รวม 27 27 ( 100%)
  1. อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ 02 ติดตั้งแล้ว
  2. อาคารเรียนศิลปกรรมและออกแบบ 03 ติดตั้งแล้ว
  3. อาคารชูชาติอนุสรณ์ (ปรับปรุง MM to SM งปม.2559) 04 ติดตั้งแล้ว
  4. อาคารเรียนสาขาวิชาการบัญชี(ปรับปรุง MM to SM งปม.2559) 06 ติดตั้งแล้ว
  5. อาคารเรียนบริหารงานคหกรรมศาสตร์+การโรงแรม 09 ติดตั้งแล้ว
  6. อาคารเรียนสาขาวิชาอาหารฯ+ผ้าและเครื่องแต่งกาย 10 ติดตั้งแล้ว
  7. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 11 ติดตั้งแล้ว
  8. อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 12 ติดตั้งแล้ว
  9. อาคารเรียนสาขาครุศาสตร์อุตสาหการและสำนักงานคณะ  13 ติดตั้งแล้ว
  10. อาคารเรียนสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ(ครุศาสตร์) 14 ติดตั้งแล้ว
  11. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและเทคโนโลยีอุตสาหการ  15 ติดตั้งแล้ว
       อาคารเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม(ครุศาสตร์)  ( รื้อถอน )   -
  12. อาคารเรียนและโรงฝึกงานสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ (ครุศาสตร์) 17 ติดตั้งแล้ว
  13. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 ติดตั้งแล้ว
  14. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(ปรับปรุง MM to SM งปม.2559) 20 ติดตั้งแล้ว
  15. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 21 ติดตั้งแล้ว
  16. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ(ติดตั้ง งปม.2559) 22 ติดตั้งแล้ว
  17. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 23 ติดตั้งแล้ว
  18. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา 29 ติดตั้งแล้ว
  19. อาคารสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์+อาคารเรียน 30 ติดตั้งแล้ว
  20. อาคารเรียนคณะวิชาสถาปัตยกรรม 31 ติดตั้งแล้ว
  21. อาคารเรียนคณะวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) 51 ติดตั้งแล้ว
  22. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา 52 ติดตั้งแล้ว
  23. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 53 ติดตั้งแล้ว
  24. อาคารเรียนรวมคณะศิลปศาสตร์(เคมีและสิ่งทอ) 55 ติดตั้งแล้ว
  25. อาคารเรียนรวมคณะศิลปะศาสตร์ 62 ติดตั้งแล้ว
  26. อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 63 ติดตั้งแล้ว
  27. อาคารเรียนและปฏิบัติการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 66 ติดตั้งแล้ว
       
2 อาคารสำนักงาน รวม 8 8 ( 100 %)
  1. อาคารสำนักงานอธิการบดี 01 ติดตั้งแล้ว
  2. อาคารสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ 05 ติดตั้งแล้ว
  3. อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร  (ปรับปรุง MM to SM งปม.2559) 07 ติดตั้งแล้ว
  4. อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (ปรับปรุง MM to SM งปม.2559) 08 ติดตั้งแล้ว
  5. อาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 ติดตั้งแล้ว
  6. อาคารหอสมุด 38 ติดตั้งแล้ว
  7. อาคารสำนักงานคณะศิลปะศาสตร์ 58 ติดตั้งแล้ว
  8. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  (ศูนย์ ICT) 59 ติดตั้งแล้ว
       
3 อาคารอื่นๆ รวม 20 19 ( 95 %)
  1.โรงฝึกงานสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ(ครุศาสตร์) 14 ติดตั้งแล้ว
  2.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและเทคโนโลยีอุตสาหการ  15 ติดตั้งแล้ว
  3.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 17 ติดตั้งแล้ว
  4.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 19 ยังไม่ได้ติดตั้ง
  5.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ติดตั้ง งปม.2559) 24 ติดตั้งแล้ว
  6.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   (ติดตั้ง งปม.2559) 25 ติดตั้งแล้ว
  7.โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกลเรือเก่า(ช่างกลเกษตรเรียน) 26 ติดตั้งแล้ว
  8.โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง - ติดตั้งแล้ว
  9. โรงยิมเนเซียม 1 33 ติดตั้งแล้ว(LAN)
  10. โรงยิมเนเซียม 2 34 ติดตั้งแล้ว
  11. อัฒจรรย์  และกระถางคบเพลิง (สนามฟุตบอล) 35 ติดตั้งแล้ว(LAN)
  12. โรงอาหาร 1 37 ติดตั้งแล้ว
  13. หอพักชั่วคราว (หอพักหญิงเดิม) 39 ติดตั้งแล้ว
  14. แฟลต 43 ยูนิต 40 ติดตั้งแล้ว
  15. หอพักชั่วคราว (หอไม้) 41 ติดตั้งแล้ว
  16. แฟลต 16 ยูนิต 46 ติดตั้งแล้ว
  17. แฟลตอาจารย์ 30  ยูนิต 54 ติดตั้งแล้ว
  18. อาคารโรงช่าง (กลุ่มงานอาคารสถานที่) 60 ติดตั้งแล้ว
  19. อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 61 ติดตั้งแล้ว
  20.อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 64 ติดตั้งแล้ว