สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

 

ดู Wireless@RMUTSV_Rusthapoom ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงการติดตั้งจุดบริการเครือข่ายไร้สาย

ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ จุดปี54-63
1 อาคารเรียน      
  1.อาคารมงคลศรีวิชัย 09 ติดตั้งแล้ว 20
  2.อาคารประชีพชูพัน 10 ติดตั้งแล้ว 16
  3.โรงฝึกงานช่างยนต์ 11 ติดตั้งแล้ว 6
2 อาคารอื่นๆ      
  1.ช๊อปแทคเตอร์ 02   -
  2.อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน 03 ติดตั้งแล้ว 4
  3.อาคาร 4 04 ติดตั้งแล้ว 2
  4.อาคาร 5 05 ติดตั้งแล้ว 1
  4.แฟลตบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ    08   -
  5.โรงอาหาร CT   -
รวม  49  


 

 
หมายเหตุ        
  คณะดำเนินการติดตั้ง              ตัว    
  สำนักดำเนินการติดตั้ง 60    
  รวมจุดติดตังทั้งหมด               
  -ใช้งานได้จริง 49 ตัว   
  -ชำรุด 11    
  -แทงจำหน่าย