สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

 

ดู Wireless@RMUTSV_Rusthapoom ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย+ จำนวนจุดบริการ

ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ จุดปี53 จุดปี56 จุดปี58 จุดปี59 จุดปี61 ยี่ห้ออื่น
1 อาคารเรียน   6:6=100% Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
Cisco  
  1. อาคารประชีพชูพัน 10 ติดตั้งแล้ว - 7 5 - 4 -
  2. อาคาร 4 04 ติดตั้งแล้ว 1 1 - - - -
  3. อาคาร 3  03 ติดตั้งแล้ว - - - 4(ย้ายเข้า) - -
  4. อาคาร 5 05 ติดตั้งแล้ว - - - 1 - -
  5. อาคาร 6 06 ติดตั้งแล้ว - - - 1 - -
  6. ช๊อปแทคเตอร์ 02 ติดตั้งแล้ว - - - 2 - -
2 อาคารสำนักงาน   1:1=100%            
  1. อาคารมงคลศรีวิชัย 09 ติดตั้งแล้ว 2 2 1(ย้ายออก4) 5 1 -
3 อาคารอื่นๆ   2:2=100%         -  
  1. โรงอาหาร - ติดตั้งแล้ว - - - 2 - -
  2. แฟลตบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ - ติดตั้งแล้ว - - - 8 - -
                   
รวม  47 3 10 6 23 5 0