สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

งานบริการ ระบบและข้อมูลสารสนเทศ
ดาวน์โหลดแผ่นพับ
    Google Apps
งาน บริหารงานทั่วไป
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)