สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2556


ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 257.40 Mb/sec ขาออกสูงสุด 92.79 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 234.65 Mb/sec ขาออกสูงสุด 144.04 Mb/sec