สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2557

ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 75.21 Mb/sec ขาออกสูงสุด 27.62 Mb/sec
 
ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 71.01 Mb/sec ขาออกสูงสุด 59.42 Mb/sec
 
ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 78.10 Mb/sec ขาออกสูงสุด 31.98 Mb/sec
 
ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 67.75 Mb/sec ขาออกสูงสุด 38.08 Mb/sec
 
ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 72.55 Mb/sec ขาออกสูงสุด 51.62 Mb/sec
 
ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 82.04 Mb/sec ขาออกสูงสุด 29.73 Mb/sec
 
ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 89.21 Mb/sec ขาออกสูงสุด 55.18 Mb/sec
 
ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 77.60 Mb/sec ขาออกสูงสุด 37.06 Mb/sec
 
ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 77.56 Mb/sec ขาออกสูงสุด 42.13 Mb/sec
 
ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 81.74 Mb/sec ขาออกสูงสุด 39.28 Mb/sec