สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ติดต่อเรา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ :: 0-7431-7146 
โทรศัพท์ :: 0-7431-7100 ต่อ 1160 - 1161, 3030
โทรสาร :: 0-7431-7147
​ โทรศัพท์ :: 0-7431-7100 ต่อ 3030

งานวิศวกรรมเครือข่าย

โทรศัพท์ :: 0-7431-7100 ต่อ  1160 - 1161, 3030
IPPHOE :: 3922, 3921

งานบริหารงานทั่วไป

​โทรศัพท์ :: 0-7431-7100 ต่อ 1160-1161 ,3030
IPPHONE ::3919, 3911, 3928

งานวิทยบริการและสารสนเทศ

โทรศัพท์ :: 0-7431-7100 ต่อ 1163 - 1164
IPPHONE :: 3941, 3946