สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ติดต่อเราสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ :: 0-7431-7146
โทรสาร :: 0-7431-7147
​ โทรศัพท์ :: 0-7431-7100 ต่อ 3030

งานวิศวกรรมเครือข่าย

โทรศัพท์ :: 0-7431-7100 ต่อ 3030
IPPHOE :: 3922, 3921

งานบริหารงานทั่วไป

​โทรศัพท์ :: 0-7431-7100 ต่อ 7147
IPPHONE ::3919, 3911, 3928

งานวิทยบริการและสารสนเทศ

โทรศัพท์ :: 0-7431-7100
IPPHONE :: 3941, 3946