สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2556

สถิติการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi : ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 
ที่ รายงาน
1. สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_ภาพรวมทั้งหมด
2. สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_แบ่งตามหน่วยงาน
3. สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_บุคคลทั่วไป
4. สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_แบ่งตามอุปกรณ์
5. สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_ภาพรวมคณะวิชา
6. สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_คณะวิชาครุศาสตร์
7. สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_คณะวิชาบริหาร
8. สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์
9. สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_คณะวิชาศิลปศาสตร์
10. สถิติการใช้ระบบตามรายชื่อผู้ใช้_คณะวิชาสถาปัตยกรรม

หมายเหตุ  แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 21/11/56