สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม)

ดู Wireless@RMUTSV_khanom ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย(Cisco)+ จำนวนจุดบริการ

ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ จุดปี53 จุดปี56< จุดปี58 จุดปี59 ปี61 ยี่ห้ออื่น
        Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco  
1 อาคารเรียน   4:4= 100%            
  1. อาคารเรียนรวมอุตสาหกรรม 08 ติดตั้งแล้ว - 2 2 2 3 -
  2. อาคารเรียนปฏิบัติการอุตสาหกรรม - ติดตั้งแล้ว - - - - - 1
  3. อาคารเรียนโยธา 02 ติดตั้งแล้ว 1 - - - 3 -
  4.อาคารใหม่ เรียนรวมและสารสนเทศ  09 ติดตั้งแล้ว - - 6 - 6 -
2 อาคารสำนักงาน   1:1= 100%            
  1. อาคารอำนวยการ 01 ติดตั้งแล้ว 5 2 2 2 4 4
3 อาคารอื่นๆ   11:11= 100%            
  1. อาคารหอพักอาจารย์เก่า T1 ติดตั้งแล้ว - 2 - - - -
  2. อาคารหอพักอาจารย์ใหม่ T2 ติดตั้งแล้ว - 1 - - - -
  3. อาคารหอพักชายเก่า DM ติดตั้งแล้ว 1 - - - - -
  4. อาคารหอพักชายใหม่1 DM1 ติดตั้งแล้ว - 3 - 4 - -
  5. อาคารหอพักชายใหม่2 DM2 ติดตั้งแล้ว - 3 - 4 4 -
  6. อาคารหอพักหญิงเก่า DM3 ติดตั้งแล้ว 1 1 -     -
  7. อาคารหอพักหญิงใหม่ DM4 ติดตั้งแล้ว - 2 - 4 - -
  8. อาคารหอพักหญิง(ห้องแถว1) DM4 ติดตั้งแล้ว - - - 2 - -
  9. อาคารหอพักหญิง(ห้องแถว2 DM5 ติดตั้งแล้ว - - - 2 - -
  10.โรงอาหาร F1 ติดตั้งแล้ว - - - 2 - -
  11.สำนักงานสนามกีฬา F2 ติดตั้งแล้ว - - - 1 - -
รวม 81 8 16 10 23 19 5