สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม)

ดู Wireless@RMUTSV_khanom ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงการติดตั้งจุดบริการเครือข่ายไร้สาย

ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ จุดปี54-65
         
1 อาคารเรียน      
  1. อาคารเรียนรวมอุตสาหกรรม 08 ติดตั้งแล้ว 23
  2.อาคารเรียนวิศวกรรมโยธา 02 ติดตั้งแล้ว 2
  3.คารเรียนรวมและสารสนเทศ(เฉลิมพระเกียรติ) 09 ติดตั้งแล้ว 17
2 อาคารสำนักงาน      
  1. อาคารอำนวยการและสารสนเทศ 01 ติดตั้งแล้ว 10
3 อาคารอื่นๆ      
  1. อาคารหอพักชาย 1 DM1 ติดตั้งแล้ว 18
  2.อาคารหอพักชาย 2 DM2 ติดตั้งแล้ว 17
  3.อาคารหอพักหญิง(ห้องแถว1) FM1 ติดตั้งแล้ว 6
  4.อาคารหอพักหญิง(ห้องแถว2 FM2 ติดตั้งแล้ว 5
  5.อาคารหอพักหญิง FM3 ติดตั้งแล้ว 18
  6.บ้านพักบุคลากรแบบห้องแถว 1 PE1 ติดตั้งแล้ว 5
  7.บ้านพักบุคลากรแบบห้องแถว 2 PE2 ติดตั้งแล้ว 3
  8.บ้านพักข้าราชการแบบแฟลตหลังเก่า T1 ติดตั้งแล้ว 20
  9.บ้านพักข้าราชการแบบแฟลตหลังใหม่ T2 ติดตั้งแล้ว 19
  10.อาคารสนามกีฬา S2 ชำรุด -
  11.โรงอาหาร F1 ชำรุด -
         
รวม 170  
 
หมายเหตุ        
  วิทยาเขตดำเนินการติดตั้ง                  ตัว    
  สำนักดำเนินการติดตั้ง 170 ตัว  
  รวมจุดติดตังทั้งหมด               
  -ใช้งานได้จริง 128 ตัว   
  -ชำรุด 42 ตัว  
  -แทงจำหน่าย