สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2557


ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 64.29 Mb/sec ขาออกสูงสุด 26.56 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 88.92 Mb/sec ขาออกสูงสุด 34.63 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 73.74 Mb/sec ขาออกสูงสุด 48.22 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 64.85 Mb/sec ขาออกสูงสุด 48.22 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 63.68 Mb/sec ขาออกสูงสุด 35.58 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 64.10 Mb/sec ขาออกสูงสุด 35.58 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 56.22 
Mb/sec ขาออกสูงสุด 23.24 Mb/sec

หมายเหตุ : ปลายเดือนเมษายน 2557 - ต้นเดือนสิงหาคม 2557 ระบบไฟฟ้าภายในขัดข้อง