สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม)