สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2556

ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 48.66 Mb/sec ขาออกสูงสุด 48.85 Mb/sec
 
ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 53.21 Mb/sec ขาออกสูงสุด 18.60 Mb/sec