สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ดู Srivijaya WiFi@Songkhla ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงการติดตั้งจุดบริการเครือข่ายไร้สาย 

ที่ ชื่ออาคาร อาคาร ดำเนินการ จุดปี54-63
1. อาคารคณะศิลปศาสตร์      
  1.อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์  02 ติดตั้งแล้ว 5
  2.อาคารหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 09 ติดตั้งแล้ว 7
  3.อาคารหลักสูตรอาหารและโภชนาการ 10 ติดตั้งแล้ว 6
  4.อาคารหลักสูตรวิชาการท่องเที่ยว 42 ติดตั้งแล้ว 1
  5.อาคารเรียนรวมคณะศิลปศาสตร์ 55 ติดตั้งแล้ว 12
  6.อาคารสำนักงานคณะศิลปะศาสตร์ 58 ติดตั้งแล้ว 11
  7.อาคารหลักสูตรวิชาการโรงแรม 64 ติดตั้งแล้ว 2
  8.โรงยิมเนเซียม 1 33 ติดตั้งแล้ว 1
  9.โรงยิมเนเซียม 2 34 ติดตั้งแล้ว 2
2. อาคารคณะสถาปัตยกรรม      
  1.อาคารเรียนศิลปกรรมและออกแบบ 03 ติดตั้งแล้ว 6
  2.อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรม 30 ติดตั้งแล้ว 5
  3.อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรม 31 ติดตั้งแล้ว 15
3. อาคารคณะบริหารธุรกิจ      
  1.อาคารชูชาติอนุสรณ์ 04 ติดตั้งแล้ว 3
  2.อาคารสำนักงานบัณฑิตศึกษา 05 ติดตั้งแล้ว 2
  3.อาคารเรียนสาขาวิชาการบัญชี 06 ติดตั้งแล้ว 2
  4.อาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ 51 ติดตั้งแล้ว 7
  5.อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 63 ติดตั้งแล้ว 17
4. อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี      
  1.อาคารเรียนสาขา ค.อ.บ.อุตสาหการ 13 ติดตั้งแล้ว 5
  2.โรงฝึกงานสาขา ค.อ.บ.อุตสาหการ 14 ติดตั้งแล้ว 3
  3.อาคารเรียนและโรงฝึกงานสาขา ค.อ.บ.อุตสาหการ 17 ติดตั้งแล้ว 4
  4.อาคารฝึกงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 68 ติดตั้งแล้ว 2
  5.อาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 71 ติดตั้งแล้ว 36
5. อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์      
  1.อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 11 ติดตั้งแล้ว 2
  2.อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 12 ติดตั้งแล้ว 4
  3.อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 ติดตั้งแล้ว 13
  4.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 19 ติดตั้งแล้ว 1
  5.อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 ติดตั้งแล้ว 8
  6.อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 21 ติดตั้งแล้ว 1
  7.อาคารศูนย์ฝึก CNC 22 ติดตั้งแล้ว 4
  8.อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 23 ติดตั้งแล้ว 3
  9.อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 24 ติดตั้งแล้ว 2
  10.อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่อง 25 ติดตั้งแล้ว 2
  11.อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 26 ติดตั้งแล้ว 2
  12.อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา  27 ติดตั้งแล้ว 6
  13.อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา  52 ติดตั้งแล้ว 6
  14.อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 66 ติดตั้งแล้ว 37
  15.อาคารฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ 67 ติดตั้งแล้ว 2
         
6. อาคารสำนักงาน      
  1.อาคารสำนักงานอธิการบดี 01 ติดตั้งแล้ว 21
  2.อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร 07 ติดตั้งแล้ว 2
  3.อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 ติดตั้งแล้ว 5
  4.โรงอาหาร  37 ติดตั้งแล้ว 3
  5.อาคารหอสมุด 38 ติดตั้งแล้ว 8
  6.อาคารกิจการนักศึกษา 56 ติดตั้งแล้ว 2
  7.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  (ศูนย์ ICT) 59 ติดตั้งแล้ว 10
  8.อาคารโรงช่าง 60 ติดตั้งแล้ว 1
  9.หอประชุมอเนกประสงค์ 61 ติดตั้งแล้ว 2
  10.อัฒจรรย์  และกระถางคบเพลิง (สนามฟุตบอล) 35 ยังไม่ได้ติดตั้ง  
      หอพักชั่วคราว (หอพักหญิงเดิม) 39 ไม่ได้ดูแล  
      แฟลต 43 ยูนิต 40 ไม่ได้ดูแล  
      หอพักชั่วคราว (หอไม้) 41 ไม่ได้ดูแล  
      แฟลต 16 ยูนิต 46 ไม่ได้ดูแล  
      แฟลตอาจารย์ 30  ยูนิต 54 ไม่ได้ดูแล  
รวม  301  
 
 
หมายเหตุ        
  คณะดำเนินการติดตั้ง              34     ตัว    
  สำนักดำเนินการติดตั้ง      
  รวมจุดติดตังทั้งหมด               
  -ใช้งานได้จริง 301 ตัว   
  -ชำรุด      
  -แทงจำหน่าย