สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2557


ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 57.28 Mb/sec ขาออกสูงสุด 23.41 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 58.88 Mb/sec ขาออกสูงสุด 25.83 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 73.29 Mb/sec ขาออกสูงสุด 7.26 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 94.61 Mb/sec ขาออกสูงสุด 65.84 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 77.92 Mb/sec ขาออกสูงสุด 9.31 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 77.92 Mb/sec ขาออกสูงสุด 26.52 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 73.62 Mb/sec ขาออกสูงสุด 30.37 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 80.21 Mb/sec ขาออกสูงสุด 71.29 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 56.70 Mb/sec ขาออกสูงสุด 22.14 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 67.92 Mb/sec ขาออกสูงสุด 34.71 Mb/sec