สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ขนอม)

 
ตารางแสดงการติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก + มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน
ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ
1 อาคารเรียน   4:4= 100%
  1. อาคารเรียนรวมอุตสาหกรรม - ติดตั้งแล้ว
  2. อาคารเรียนปฏิบัติการอุตสาหกรรม - ติดตั้งแล้ว
  3. อาคารเรียนโยธา - ติดตั้งแล้ว
  4. อาคารใหม่ เรียนรวมและสารสนเทศ  - ติดตั้งแล้ว
2 อาคารสำนักงาน   1:1= 100%
  1. อาคารอำนวยการ - ติดตั้งแล้ว
3 อาคารอื่นๆ   11:11= 100%
  1. อาคารหอพักอาจารย์เก่า - ติดตั้งแล้ว
  2. อาคารหอพักอาจารย์ใหม่ - ติดตั้งแล้ว
  3. อาคารหอพักชายเก่า - ติดตั้งแล้ว
  4. อาคารหอพักชายใหม่1 - ติดตั้งแล้ว
  5. อาคารหอพักชายใหม่2 - ติดตั้งแล้ว
  6. อาคารหอพักหญิงเก่า - ติดตั้งแล้ว
  7. อาคารหอพักหญิงใหม่ - ติดตั้งแล้ว
  8. อาคารหอพักหญิง(ห้องแถว1) - ติดตั้งแล้ว
  9.อาคารหอพักหญิง(ห้องแถว2) - ติดตั้งแล้ว
  10.โรงอาหาร - ติดตั้งแล้ว
  11.อาคารสนามกีฬา (ติดตั้ง งปม.2559) - ติดตั้งแล้ว
รวม