สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ดู Srivijaya WiFi@Songkhla ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย+ จำนวนจุดบริการ

ที่ ชื่ออาคาร อาคาร ดำเนินการ จุดปี53 จุดปี56 จุดปี58 จุดปี59 จุดปี61 ยี่ห้ออื่น
1 อาคารเรียน   25:25 = 100% Cisco Cisco Cisco Cisco Cisco  
  1. อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ 02 ติดตั้งแล้ว 2 3 - 1 1 -
  2. อาคารเรียนศิลปกรรมและออกแบบ 03 ติดตั้งแล้ว - 1 - 2 1 -
  3. อาคารชูชาติอนุสรณ์ 04 ติดตั้งแล้ว 1 - - - - 3
  4. อาคารเรียนสาขาวิชาการบัญชี 06 ติดตั้งแล้ว - 1 - - - 3
  5. อาคารเรียนบริหารงานคหกรรมศาสตร์+การโรงแรม 09 ติดตั้งแล้ว - 1 - 1 1 -
  6. อาคารเรียนสาขาวิชาอาหารฯ+ผ้าและเครื่องแต่งกาย 10 ติดตั้งแล้ว 1 - 2 1 - -
  7. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 11 ติดตั้งแล้ว 1 - - 1 - -
  8. อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 12 ติดตั้งแล้ว 1 - 2 - - 1
  9. อาคารเรียนสาขาครุศาสตร์อุตสาหการและสำนักงานคณะ  13 ติดตั้งแล้ว 1 1 1 - - -
  10.อาคารเรียนสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ(ครุศาสตร์) 14 ติดตั้งแล้ว 1 - - - 2 1
  11. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและเทคโนโลยีอุตสาหการ  15 ติดตั้งแล้ว - - - - - 1
  12. อาคารเรียนและโรงฝึกงานสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ (ครุศาสตร์) 17 ติดตั้งแล้ว - - 2 - - 1
  13. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 ติดตั้งแล้ว 4 - 3 - - -
  14. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 ติดตั้งแล้ว 1 1 1 1 1 -
  15. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 21 ติดตั้งแล้ว - - 1 - - -
  16. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (CNC) 22 ติดตั้งแล้ว - - - 1 - 2
  17. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 23 ติดตั้งแล้ว 1 - - - - -
  18. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา 29 ติดตั้งแล้ว 1 - - - - -
  19. อาคารสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์+อาคารเรียน 30 ติดตั้งแล้ว 1 3 - 1 1 -
  20. อาคารเรียนคณะวิชาสถาปัตยกรรม 31 ติดตั้งแล้ว 3 - - 2 3 -
  21. อาคารเรียนคณะวิชาบริหารธุรกิจ(การตลาด) 51 ติดตั้งแล้ว 2 1 - 1 1 -
  22. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา 52 ติดตั้งแล้ว - 3 - - - -
  23. อาคารเรียนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 53 ติดตั้งแล้ว - - 1 - - -
  24. อาคารเรียนรวมคณะศิลปศาสตร์(เคมีและสิ่งทอ) 55 ติดตั้งแล้ว - 2 4 - - -
  25. อาคารเรียนรวมคณะศิลปะศาสตร์ 62 ติดตั้งแล้ว 1 - - 1 2 12
  26. อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 63 ติดตั้งแล้ว - 1 - 2 - -
  27. อาคารเรียนและปฏิบัติการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 66 ติดตั้งแล้ว - - - 1 14 -
2 อาคารสำนักงาน   8:8= 100%            
  1. อาคารสำนักงานอธิการบดี 01 ติดตั้งแล้ว 3 1 3 - 5 5
  2. อาคารสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ 05 ติดตั้งแล้ว 1 - - - 1 -
  3. อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร 07 ติดตั้งแล้ว 1 1 - - - -
  4. อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 08 ติดตั้งแล้ว 1 - - 1 1 -
  5. อาคารสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 ติดตั้งแล้ว 1 2 - 1 1 -
  6. อาคารหอสมุด 38 ติดตั้งแล้ว 3 1 - - 3 4
  7. อาคารสำนักงานคณะศิลปะศาสตร์ 58 ติดตั้งแล้ว 2 2 - 1 1 -
  8. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  (ศูนย์ ICT) 59 ติดตั้งแล้ว 4 4 2 - - 1
3 อาคารอื่นๆ   13:15=86.7%            
  1.โรงฝึกงานสาขาครุศาสตร์อุตสาหการ(ครุศาสตร์) 14 ติดตั้งแล้ว - 1 - 1 - -
  2.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและเทคโนโลยีอุตสาหการ  15 ติดตั้งแล้ว 1 - - - - -
  3.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 17 ติดตั้งแล้ว - - - 1 - -
  4.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 19 ติดตั้งแล้ว - - - 2 - -
  5.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 24 ติดตั้งแล้ว - - - 1 - -
  6.โรงฝึกงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 25 ติดตั้งแล้ว - - 1 - - -
  7.โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างกลเรือเก่า(ช่างกลเกษตรเรียน) 26 ติดตั้งแล้ว - - - 1 - -
  8.โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างก่อสร้าง - ยังไม่ได้ติดตั้ง - - - - - -
  9. โรงยิมเนเซียม 1 33 ติดตั้งแล้ว - - - - - 1
  10. โรงยิมเนเซียม 2 34 ติดตั้งแล้ว - 2 - - - -
  11. อัฒจรรย์  และกระถางคบเพลิง (สนามฟุตบอล) 35 ยังไม่ได้ติดตั้ง - - - - - -
  12. โรงอาหาร 1 37 ติดตั้งแล้ว - 1 - - - -
      หอพักชั่วคราว (หอพักหญิงเดิม) 39 ไม่ได้ดูแล - - - - - -
      แฟลต 43 ยูนิต 40 ไม่ได้ดูแล - - - - - -
      หอพักชั่วคราว (หอไม้) 41 ไม่ได้ดูแล - - - - - -
      แฟลต 16 ยูนิต 46 ไม่ได้ดูแล - - - - - -
      แฟลตอาจารย์ 30  ยูนิต 54 ไม่ได้ดูแล - - - - - -
  13. อาคารโรงช่าง (กลุ่มงานอาคารสถานที่) 60 ติดตั้งแล้ว - - - - - 1
  14. อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 61 ติดตั้งแล้ว - - - 1 - -
  15.อาคารโรงแรมท่องเที่ยว 64 ติดตั้งแล้ว - - - 1 - -
รวม  197 39 33 23 27 39 36