สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ


 
ตารางแสดงการติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก + มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน
ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ
1 อาคารเรียน รวม 6 6 ( 100%)
  1. อาคารประชีพชูพัน 10 ติดตั้งแล้ว
  2. อาคาร 4 04 ติดตั้งแล้ว
  3. อาคาร 3  03 ติดตั้งแล้ว
  4. อาคาร 5(ติดตั้ง  SM งปม.2559) 05 ติดตั้งแล้ว
  5. อาคาร 6 06 ติดตั้งแล้ว
  6. ช๊อปแทคเตอร์(ติดตั้ง  SM งปม.2559) 02 ติดตั้งแล้ว
2 อาคารสำนักงาน รวม 1 1 ( 100 %)
  1. อาคารมงคลศรีวิชัย 09 ติดตั้งแล้ว
3 อาคารอื่นๆ รวม 2 2 ( 100 %)
  1. โรงอาหาร(ติดตั้ง  SM งปม.2559) - ติดตั้งแล้ว
  2. แฟลตบุคลากรวิทยาลัยรัตภูมิ - ติดตั้งแล้ว
    -  

ดู FiberOptic@RMUTSV_Rusthapoom ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า