สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่)

ดู แผนผัง Wireless@RMUTSV_Thungyai ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย+ จำนวนจุดบริการ

ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ จุดปี53 จุดปี56 จุดปี58 จุดปี59 จุดปี60 จุดปี61 ยี่ห้ออื่น
1 อาคารเรียน   12:12=100% Cisco Cisco Cisco Cisco UniFi CISCO  
  1. อาคารเรียนรวม CB CB ติดตั้งแล้ว 1 1 1 - - 2 1
  2. อาคารเรียน AP1 AP1 ติดตั้งแล้ว 1 - - 2 - - -
  3. อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร AG ติดตั้งแล้ว - - - 3 - - 1
  4. อาคารสัตวแพทยศาสตร์ AH ติดตั้งแล้ว - 2 2 - 2 - -
  5. อาคารสาขาสัตวศาสตร์ AS ติดตั้งแล้ว - 1 1 1 - - -
  6. อาคารสาขาพืชศาสตร์ PS ติดตั้งแล้ว - - - 2 - - 1
  7. อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ IT ติดตั้งแล้ว - - - - - - 1
  8. อาคารสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ CS ติดตั้งแล้ว - - - - - - 1
  9. อาคารคณะวิทยาศาสตร์ AE ติดตั้งแล้ว - - - - - 4 1
  10. อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่   ติดตั้งแล้ว 1 1 - - - - -
  11. อาคารเรียน AP2 AP2 ติดตั้งแล้ว - - - 2 - - -
  12. อาคารเรียน AP3 AP3 ติดตั้งแล้ว - - - 2 - - -
2 อาคารสำนักงาน   2:2=100%              
  1. อาคารสำนักงานวิทยาเขต AB ติดตั้งแล้ว 2 1 1 - - 2 2
  2. อาคารวิทยบริการ AR ติดตั้งแล้ว 3 1 3 - - 2 -
3 อาคารอื่นๆ   15:14=99.04%              
  1. อาคารอเนกประสงค์ MB ติดตั้งแล้ว - - - 1 - - -
  2. บ้านพักรับรอง HP ติดตั้งแล้ว - - - - - - 1
  3. แฟลตอาจารย์ FL ติดตั้งแล้ว - 3 - - - - -
  4. โรงอาหาร CT ติดตั้งแล้ว - - 2 - - - -
  5. อาคารกิจกรรมนักศึกษา GM ติดตั้งแล้ว - - - - - 2 -
  6. หอพักนักศึกษาหญิง1 G1 ติดตั้งแล้ว 1 - 3 - - 2 -
  7. หอพักนักศึกษาหญิง2 G2 ติดตั้งแล้ว 1 - 3 - - 2 -
  8. หอพักนักศึกษาหญิง3 G3 ติดตั้งแล้ว 1 - 4 - - 2 -
  9. หอพักนักศึกษาชาย1 B1 ติดตั้งแล้ว - 1 - - - - 1
  10. หอพักนักศึกษาชาย2 B2 ติดตั้งแล้ว - 1 - - - 1 -
  11. หอพักนักศึกษาชาย3 B3 ติดตั้งแล้ว - - - 1 - - -
  12. หอพักนักศึกษาชาย(หอใหม่) B4 ติดตั้งแล้ว - - - - 8 - -
  13. อาคารครัวศรีวิชัย SR ยังไม่ได้ติดตั้ง - - - - - - -
  14.โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช LH ติดตั้งแล้ว - - - - - 2  
  15.ศูนย์วิจัยแลพคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ RH ติดตั้งแล้ว - - - - - 4  
รวม 102 11 12 20 16 8 25 10