สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่)

ดู แผนผัง Wireless@RMUTSV_Thungyai ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงการติดตั้งจุดบริการเครือข่ายไร้สาย

ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ จุดปี54-65
1 อาคารเรียน      
  1. อาคารเรียนรวม CB CB ติดตั้งแล้ว 21
  7. อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ IT ติดตั้งแล้ว 9
  อาคารสำนักงาน      
  1. อาคารสำนักงานวิทยาเขต AB ติดตั้งแล้ว 6
  2. อาคารวิทยบริการ AR ติดตั้งแล้ว 8
  อาคารอื่นๆ      
  1. อาคารอเนกประสงค์ MB ติดตั้งแล้ว 1
  2. บ้านพักรับรอง HP ยังไม่ได้ติดตั้ง 0
  3. แฟลตอาจารย์(เก่า) FL ติดตั้งแล้ว 15
  4. โรงอาหาร CT ติดตั้งแล้ว 2
  5. อาคารกิจกรรมนักศึกษา GM ติดตั้งแล้ว 2
  6. หอพักนักศึกษาหญิง1 G1 ติดตั้งแล้ว 25
  7. หอพักนักศึกษาหญิง2 G2 ติดตั้งแล้ว 25
  8. หอพักนักศึกษาหญิง3 G3 ติดตั้งแล้ว 23
  9. หอพักนักศึกษาชาย1 B1 ติดตั้งแล้ว 2
  10. หอพักนักศึกษาชาย2 B2 ติดตั้งแล้ว 4
  11. หอพักนักศึกษาชาย3 B3 ติดตั้งแล้ว 4
  12. หอพักนักศึกษาชาย(หอใหม่) B4 ติดตั้งแล้ว 20
  13. อาคารครัวศรีวิชัย SR ติดตั้งแล้ว 0
  14.แฟลตอาจารย์ใหม่ FL2 ติดตั้งแล้ว 16
  15.หอพักพนักงาน FL3 ติดตั้งแล้ว 4
2 อาคารคณะเกษตรศาสตร์      
  1.อาคารสาขาสัตวศาสตร์ AS ติดตั้งแล้ว 16
  2.อาคารสาขาพืชศาสตร์ PS ติดตั้งแล้ว 3
3 อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์      
  1.อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก AH ติดตั้งแล้ว 16
  2.อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่   ติดตั้งแล้ว 3
  3.โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช LH ติดตั้งแล้ว 4
  4.โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช RH ติดตั้งแล้ว 3
4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร      
  1.อาคารเรียน AP1 AP1 ติดตั้งแล้ว 2
  2.อาคารเรียน AP2 AP2 ติดตั้งแล้ว 2
  3.อาคารเรียน AP3 AP2 ติดตั้งแล้ว 2
  4.อาคารเรียนคณะอุตสาหกรรมเกษตร AG ติดตั้งแล้ว 6
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
  1.อาคารคณะวิทยาศาสตร์ AE ติดตั้งแล้ว 7
         
รวม 251  
 
 
หมายเหตุ        
  คณะดำเนินการติดตั้ง                  ตัว    
  สำนักดำเนินการติดตั้ง 251 ตัว  
  รวมจุดติดตังทั้งหมด               
  -ใช้งานได้จริง 180 ตัว   
  -ชำรุด 71 ตัว  
  -แทงจำหน่าย