สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ข้อมูลผู้บริหาร

อ.กิติศักดิ์ วัฒนกุล
ผู้อำนวยการ

ผศ.ปิยะพร   มูลทองชุน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผศ.สุวิพล มหศักดิสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย

อ.นงนาฎ ระวังวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ