สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ข้อมูลผู้บริหาร

นายกิติศักดิ์ วัฒนกุล
ผู้อำนวยการ

นางสาวปิยะพร   มูลทองชุน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุวิพล มหศักดิสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย

นางนงนาฎ ระวังวงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ