สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ข้อมูลผู้บริหาร

ผศ.สิทธิโชค  อุ่นแก้ว

ผศ.สิทธิโชค  อุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการ
 

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อ.ชัยสิทธิ์ ชูสงค์

อ.ชัยสิทธิ์ ชูสงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย

อ.อรรถพล คงหวาน

อ.อรรถพล คงหวาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ