สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2557


ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 217.09 Mb/sec ขาออกสูงสุด 745.81 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 222.24 Mb/sec ขาออกสูงสุด 148.03 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 222.94 Mb/sec ขาออกสูงสุด 134.14 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 128.50 Mb/sec ขาออกสูงสุด 134.14 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 141.50 Mb/sec ขาออกสูงสุด 116.50 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 135.14 Mb/sec ขาออกสูงสุด 120.59 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 127.67 Mb/sec ขาออกสูงสุด 123.92 Mb/sec.ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 205.41 Mb/sec ขาออกสูงสุด 156.76 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 220.52 Mb/sec ขาออกสูงสุด 115.63 Mb/secปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 414.32 Mb/sec ขาออกสูงสุด 231.28 Mb/sec