สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

ดู Srivijaya WiFi@Saiyai ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงการติดตั้งเครือข่ายไร้สาย+ จำนวนจุดบริการ

ที่ ชื่ออาคาร อาคาร การดำเนินการ จุดปี53 จุดปี56 จุดปี58 จุดปี59 จุดปี60 จุดปี61
1 อาคารเรียน   61:21 (76%) Cisco Cisco Cisco Cisco UniFi Cisco
  1. อาคารเรียนสาขาแพทย์แผนไทย 1 ติดตั้งแล้ว 1 1 - - - 1
  2. อาคาร 2 2 ติดตั้งแล้ว 1 - - 2 -  
  3. อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 ติดตั้งแล้ว 1 1 2 - - 3
  4. อาคาร 4 4 ติดตั้งแล้ว - - 3 - -  
  5. อาคารศรีนวล 6 ติดตั้งแล้ว 2 5 2 - -  
  6. อาคารปฎิบัติการสาขาแพทย์แผนไทย 7 ยังไม่ได้ติดตั้ง> - - - - -  
  7. อาคารปฎิบัติการสาขาฟิสิกส์ 8 ติดตั้งแล้ว - 1 - - -  
  8. อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ 9 ติดตั้งแล้ว - 5 8 2 - 4
  9. อาคาร 10 10 ติดตั้งแล้ว - - - 3 - 1
  10. อาคารปฏิบัติการสาขาการยาง RT ติดตั้งแล้ว - 1 - - - 1
  11. อาคารสาขาพืชศาสตร์ PS ติดตั้งแล้ว - 2 1 - - 1
  12. อาคารสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ - ติดตั้งแล้ว - - - 1 - -
  13. อาคารเรียนสาขาสัตวศาสตร์ AS ติดตั้งแล้ว - 2 1 1 - 1
  14. อาคารเรียนแผนกโคนม - ติดตั้งแล้ว - - - 1 - -
  15. อาคารเรียนสาขาประมง FI ติดตั้งแล้ว - 2 - - - 2
  16. อาคารปฎิบัติการสาขาประมง - ยังไม่ได้ติดตั้ง> - - - - - -
  17. อาคารเรียนสาขาเกษตรกลวิธาน - ยังไม่ได้ติดตั้ง> - - - - - -
  18. อาคารเรียนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - ยังไม่ได้ติดตั้ง> - - - - - -
  19. อาคารเรียนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 - ยังไม่ได้ติดตั้ง> - - - - - -
  20.อาคารปฏิบัติการ 2 BI ติดตั้งแล้ว - - - - - 2
  21.อาคารปฏิบัติการ 3 TM ติดตั้งแล้ว - - - - - 2
2 อาคารสำนักงาน   3:7 (42.8%)            
  1. อาคารสำนักงานห้องสมุด LI ติดตั้งแล้ว 3 1 - 1 - 3
  2. อาคารสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา - ติดตั้งแล้ว(UTP) 1 - - - - -
  3. อาคารสำนักงานสาขาเกษตรกลวิธาน - ยังไม่ได้ติดตั้ง> - - - - - -
  4. อาคารสำนักงานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์ - ยังไม่ได้ติดตั้ง> - - - - - -
  5. สำนักงานเรือเพาะชำไม้ประดับ - ยังไม่ได้ติดตั้ง> - - - - - -
  6. อาคารสำนักงานพละศึกษา - ติดตั้งแล้ว - - - 1 - -
  7.อาคารสำนักงาน ฟาร์ม แผนกสัตว์ปีก - ยังไม่ได้ติดตั้ง> - - - - -  
3 อาคารอื่นๆ   5:6 (83.3%)            
  1. หอประชุมใหญ่ HA ติดตั้งแล้ว 1 - - 2 - 4
  2. โรงอาหาร FO ติดตั้งแล้ว 2 - - - - 2
  3. หอพักชาย - ติดตั้งแล้ว - - - 3 - -
  4. หอพักหญิง - ติดตั้งแล้ว - - - 3 - -
  5. อาคาร 70ปี ST ยังไม่ได้ติดตั้ง> - - - - - 3
  6. หอพักสายโย(หอพักนักศึกษาใหม่) - ติดตั้งแล้ว - - - - 8 -
รวม  110 12 21 17 20 8 32