สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไร้สาย ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

ดู Srivijaya WiFi@Saiyai ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ตารางแสดงการติดตั้งจุดบริการเครือข่ายไร้สาย

ที่ ชื่ออาคาร อาคาร การดำเนินการ จุดปี54-65
1 อาคารเรียน      
  1. อาคาร 2 2 ติดตั้งแล้ว 2
  2. อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 ติดตั้งแล้ว 13
  3.อาคารปฏิบัติการ 2 BI ติดตั้งแล้ว -
  4.อาคารปฏิบัติการ 3 TM ติดตั้งแล้ว -
  อาคารสำนักงาน      
  1. อาคารสำนักงานห้องสมุด LI ติดตั้งแล้ว 9
  2. อาคารสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา - ติดตั้งแล้ว 0
  3. อาคารสำนักงานพละศึกษา - ติดตั้งแล้ว 1
  อาคารอื่นๆ      
  1. หอประชุมใหญ่ HA ติดตั้งแล้ว 7
  2. โรงอาหาร FO ติดตั้งแล้ว 7
  3. หอพักชาย - ติดตั้งแล้ว  
  4. หอพักหญิง - ติดตั้งแล้ว  
  5. อาคาร 70ปี ST ยังไม่ได้ติดตั้ง  
  6. หอพักสายโย(หอพักนักศึกษาใหม่) - ติดตั้งแล้ว  
2 คณะเกษตรศาสตร์      
  1.อาคารเรียนสาขาสัตวศาสตร์ AS ติดตั้งแล้ว 10
  2.อาคารสาขาพืชศาสตร์ PS ติดตั้งแล้ว 10
  3.อาคารเรียนสาขาประมง FI ติดตั้งแล้ว  
  4.อาคารปฎิบัติการสาขาประมง FI ติดตั้งแล้ว 10
  5. อาคารสำนักงานสาขาเกษตรกลวิธาน   ติดตั้งแล้ว 2
  6.อาคารเรียนสาขาเกษตรกลวิธาน   ติดตั้งแล้ว 1
  7.อาคารสำนักงานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์   ติดตั้งแล้ว 1
  8.สำนักงานเรือเพาะชำไม้ประดับ      
  9.อาคารเรียนแผนกโคนม   ติดตั้งแล้ว 1
  10.อาคารสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์   ติดตั้งแล้ว 3
  11.อาคารสำนักงาน ฟาร์ม แผนกสัตว์ปีก   ติดตั้งแล้ว 2
3 คณะเทคโนโลยีการจัดการ      
  1.อาคาร MT อาคารศรีสรรพวิทย์   ติดตั้งแล้ว 23
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
  1.อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ 9 ติดตั้งแล้ว 27
  2.อาคารเรียนสาขาแพทย์แผนไทย 1 ติดตั้งแล้ว 2
  3.อาคาร 4 4 ติดตั้งแล้ว 3
  4.อาคารปฎิบัติการสาขาฟิสิกส์ 8 ติดตั้งแล้ว 6
  5.อาคารปฎิบัติการสาขาแพทย์แผนไทย 7 ติดตั้งแล้ว 2
  6.อาคาร 10 10 ติดตั้งแล้ว 3
  7.อาคารปฏิบัติการสาขาการยาง RT ติดตั้งแล้ว 2
  8.อาคารเรียนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1   ยังไม่ได้ติดตั้ง  
  9.อาคารเรียนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2   ยังไม่ได้ติดตั้ง  
รวม   227
 
 
หมายเหตุ        
  คณะดำเนินการติดตั้ง                ตัว    
  สำนักดำเนินการติดตั้ง 227 ตัว  
  รวมจุดติดตังทั้งหมด               
  -ใช้งานได้จริง 158 ตัว   
  -ชำรุด 69    
  -แทงจำหน่าย