สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

งานบริการ ระบบและข้อมูลสารสนเทศ

 

 วิดิทัศน์แนะนำสำนักวิทยบริการฯ

 

 กิจกรรมที่เกิดขึ้น

 

 วิดิทัศน์แนะนำบริการ งานวิศวกรรมเครือข่าย

 วิดิทัศน์แนะนำบริการ งานวิทยบริการและสารสนเทศ

    สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุด

        

    GALE POWER SEARCH

        


        

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการฯ

วันที่ประกาศ หัวข้อเรื่อง สถานะดำเนินการ
Wed 17-06-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปิดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tue 26-05-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย Firewall ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Wed 13-05-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Thu 23-04-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เสร็จสิ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tue 17-03-2020 สำนักวิทยบริการฯ ประกาศ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้ให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เสร็จสิ้น บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 

 กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ