สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

ดู FiberOptic@RMUTSV_Saiy ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
ตารางแสดงการติดตั้งสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก + มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน
ที่ ชื่ออาคาร หมายเลขอาคาร การดำเนินการ
1 อาคารเรียน รวม 19 19 (100%)
  1. อาคารเรียนสาขาแพทย์แผนไทย 1 ติดตั้งแล้ว
  2. อาคาร 2 2 ติดตั้งแล้ว
  3. อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 3 ติดตั้งแล้ว
  4. อาคาร 4 4 ติดตั้งแล้ว
  5. อาคารศรีนวล 6 ติดตั้งแล้ว
  6. อาคารปฎิบัติการสาขาแพทย์แผนไทย 7 ติดตั้งแล้ว
  7. อาคารปฎิบัติการสาขาฟิสิกส์ 8 ติดตั้งแล้ว
  8. อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์ 9 ติดตั้งแล้ว
  9. อาคาร 10 (ติดตั้ง SM งปม.2559) 10 ติดตั้งแล้ว
  10. อาคารปฏิบัติการสาขาการยาง - ติดตั้งแล้ว
  11. อาคารสาขาพืชศาสตร์ - ติดตั้งแล้ว
  12. อาคารสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ติดตั้ง SM งปม.2559) - ติดตั้งแล้ว
  13. อาคารเรียนสาขาสัตวศาสตร์ - ติดตั้งแล้ว
  14. อาคารเรียนแผนกโคนม(ติดตั้ง SM งปม.2559) - ติดตั้งแล้ว
  15. อาคารเรียนสาขาประมง - ติดตั้งแล้ว
  16. อาคารปฎิบัติการสาขาประมง - ติดตั้งแล้ว
  17. อาคารเรียนสาขาเกษตรกลวิธาน(ติดตั้ง SM งปม.2559) - ติดตั้งแล้ว
  18. อาคารเรียนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 - ติดตั้งแล้ว(UTP)
  19. อาคารเรียนสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 - ติดตั้งแล้ว(UTP)
       
2 อาคารสำนักงาน รวม 7 7 (100%)
  1. อาคารสำนักงานห้องสมุด - ติดตั้งแล้ว
  2. อาคารสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา - ติดตั้งแล้ว(UTP)
  3. อาคารสำนักงานสาขาเกษตรกลวิธาน(ติดตั้ง SM งปม.2559) - ติดตั้งแล้ว
  4. อาคารสำนักงานฟาร์มสาขาสัตวศาสตร์ - ติดตั้งแล้ว
  5. สำนักงานเรือนเพาะชำไม้ประดับ - ติดตั้งแล้ว
  6. อาคารสำนักงานพละศึกษา(ติดตั้ง SM งปม.2559) - ติดตั้งแล้ว
  7. อาคารสำนักงาน ฟาร์ม แผนกสัตว์ปีก(ติดตั้ง SM งปม.2559) - ติดตั้งแล้ว
       
3 อาคารอื่นๆ รวม 6  6 (100%)
  1. หอประชุมใหญ่ - ติดตั้งแล้ว
  2. โรงอาหาร - ติดตั้งแล้ว
  3. หอพักชาย(ติดตั้ง SM งปม.2559) - ติดตั้งแล้ว
  4. หอพักหญิง(ติดตั้ง SM งปม.2559) - ติดตั้งแล้ว
  5. อาคาร 70ปี - ติดตั้งแล้ว
  6. หอพักสายโย(หอพักนักศึกษาใหม่) - ติดตั้งแล้ว