สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปี 2556

ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 84.31 Mb/sec ขาออกสูงสุด 33.88 Mb/sec
 
ปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตขาเข้าสูงสุด 78.68 Mb/sec ขาออกสูงสุด 33.88 Mb/sec