สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

บทความ

ขั้นตอนการส่งเงินค่าปรับ

งานห้องสมุดขึ้นตรงกับงานวิทยบริการและสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มีหน้าที่ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  แก่นักศึกษา อาจารย์ นักเรียนและบุคคลทั่วไป
การให้บริการยืมคืน สื่อต่างๆ มีกำหนดระยะเวลาส่งคืน  ถ้าหากส่งเกินกำหนดเวลา  ทางห้องสมุดก็จะคิดค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  เงินค่าปรับได้ส่งที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยครบถ้วน

ขั้นตอนการรับหนังสืองานส่ง เอกสาร ภายใน

การรับ – ส่งเอกสาร การส่งหนังสือราชการ เป็นส่วนหนึ่งของงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526   ในการการรับ – ส่งเอกสารงานห้องสมุด ได้เอาแนวปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน การรับ-ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่การดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ ไปจนถึงการส่งเอกสาร หนังสือราชการออกสู่ภายนอกหน่วยงาน และขั้นตอนการรับเอกสาร หนังสือราชการจากหน่วยงาน มาเป็นแนวทาง

ขั้นตอนการคืนสารสนเทศ

ขั้นตอนการคืนสารสนเทศ
1.เข้าระบบWalai


 2.เข้าไปที่หน้าคืน


3. ให้นำหนังสือที่จะคืนมายิงบาร์โค้ตเพื่อทำการคืน  ถ้าสมาชิกต้องการ
สลิปรายการหนังสือที่คืน ก็ให้ปริ้นส์สลิปรายการหนังสือเป็นหลักฐานก็ได้


บริการการยืมสารสนเทศ

บริการ ยืมสารสนเทศ
1.เข้าระบบWalai


2.เข้าไปที่หน้ายืม3.นำบัตรนักศึกษามาสแกนบาร์โค้ต หรือถ้าเป็นบุคลากร ก็จะใช้เลขบัตรประชาชนดังตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์ก็จะปรากฏดังนี้


ขั้นตอนการลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ

ขั้นตอนการลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ


ขั้นตอนในการลงรายการ   จัดหา -จัดซื้อเข้ามาในห้องสมุด เริ่มด้วยการเข้าสู่โปรแกรม Walai Autolib
1.จากหน้า Destop ดับเบิ้ลคลิก Icon โปรแกรม Walai Autolib เพื่อเริ่มใช้งาน
2. เข้าสู่ระบบ  โปรแกรม Walai Autolib ดับเบิ้ลคลิก
 Walai Autolib Walai Autolib

การติดตั้ง VPN Server บน linux debian

การติดตั้ง VPN Server บน  linux debian 
แนะนำการติดตั้ง vnp Server ที่สะดวกด้วย softether 
เมือเราเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Update packget ก่อนด้วยคำสั่ง 
  aptitude update
  aptitude upgrade
  aptitude install 

จากนั้นทำการ download ไปเก็บไว้ /usr/local โปรแกรม SoftEther ด้วยคำสั่ง
  cd /usr/local