สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ธนพัต ธรรมโชติ's blog

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง

 
  1. จัดทำแผนความต้องการและคำของบประมาณ โดยใช้
แบบฟอร์ม แบบเสนอรายการสิ่งก่อสร้าง (ป.08)
** ควรมีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย **