สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

งานบริหารงานทั่วไป

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์


แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์
งานวิทยบริการและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
1. จัดทำแผนความต้องการและคำของบประมาณ โดยใช้แบบฟอร์ม แบบเสนอรายการครุภัณฑ์(ป07.)  ควรมีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการประมาณการ
2.  ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณตามแผนความต้องการที่วางไว้ 

การลงรายการระบบสารสนเทศงานบริหาร

การแก้ไขรายการจ่ายจริง หมวดงบดำเนินงาน
1. เลือกหมวดรายจ่าย > กรอกจ่ายจริง>กด "แก้ไขรายการ" 

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง

 
  1. จัดทำแผนความต้องการและคำของบประมาณ โดยใช้
แบบฟอร์ม แบบเสนอรายการสิ่งก่อสร้าง (ป.08)
** ควรมีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย **