สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สุจารี นพรัตน์'s blog

ประมาณการ,ทรัพยากรสารสนเทศ

ลำดับขั้นตอนการประมาณการทรัพยากรสารสนเทศ
1. สำรวจข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่สั่งซื้อ (หนังสือไทย ,อังกฤษ ,DVD) เพื่อเสนอซื้อ
2. เพิ่มข้อมูลซื้อในระบบจัดซื้อ  ใส่หมายเหตุผู้สั่งซื้อ ทุกกรณี
3. เสนอซื้อในระบบ