สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ภาดล เฉลียวพรหม's blog

ขั้นตอนการส่งเงินค่าปรับ

งานห้องสมุดขึ้นตรงกับงานวิทยบริการและสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มีหน้าที่ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  แก่นักศึกษา อาจารย์ นักเรียนและบุคคลทั่วไป
การให้บริการยืมคืน สื่อต่างๆ มีกำหนดระยะเวลาส่งคืน  ถ้าหากส่งเกินกำหนดเวลา  ทางห้องสมุดก็จะคิดค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  เงินค่าปรับได้ส่งที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยครบถ้วน

ขั้นตอนการรับหนังสืองานส่ง เอกสาร ภายใน

การรับ – ส่งเอกสาร การส่งหนังสือราชการ เป็นส่วนหนึ่งของงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526   ในการการรับ – ส่งเอกสารงานห้องสมุด ได้เอาแนวปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน การรับ-ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่การดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ ไปจนถึงการส่งเอกสาร หนังสือราชการออกสู่ภายนอกหน่วยงาน และขั้นตอนการรับเอกสาร หนังสือราชการจากหน่วยงาน มาเป็นแนวทาง

การจัดทำสมุกฉีกจากกระดาษหน้าเดียว

        การจัดทำสมุกฉีกจากกระดาษหน้าเดียว  เป็นการนำเศษกระดาษจากงานเอกสารต่างๆ  เศษกระดาษจากการถ่ายเอกสารเศษกระดาษจากการตัดปกงานวิจัยแล้วนำมารวมเล่ม  เพื่อจัดทำเป็นสมุดฉีกสำหรับให้นักศึกษาได้ใช้จดบันทึกการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดประจำจุดสืบค้น  ประโยชน์ของการนำกระดาษหน้าเดียวมาใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ประหยัดการสั่งซื้อวัสดุ ช่วยลดปริมาณขยะ  สามารถนำเศษกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบอื่นได้
        เครื่องมือและวัสดุซ่อมหนังสือ
          1 เครื่องตัดกระดาษ

การซ่อมบำรุงหนังสือแบบง่าย

การซ่อมบำรุงหนังสือแบบง่าย 


หนังสือมีบทบาทในการบันทึกความรู้ต่างๆที่มนุษย์เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ ความบันเทิง วัฒนธรรม ไปสู่บุคคลทั่วไป เป็นการพัฒนามนุษย์และสังคม ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันของมวลมนุษยชาติและเสริมความปรารถนาสันติภาพให้เกิดในใจคน