สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สุจินต์ สิงหเดชา's blog

ขั้นตอนการรายงานค่าปรับ

ขั้นตอนการรายงานค่าปรับ
๑.เข้าสู่ระบบข้อมูล Walai AutoLib ไปที่ รายงาน เลือก รายงานการยืม-คืน


๒.เลือก กำหนดช่วงเวลา


๓.เลือก วันที่ ที่ต้องการเช่น 16 สค.62 – 16 สค.62 คลิ๊กที่ ระบุ เลือก สงขลา

ขั้นตอนการคืนสารสนเทศ

ขั้นตอนการคืนสารสนเทศ
1.เข้าระบบWalai


 2.เข้าไปที่หน้าคืน


3. ให้นำหนังสือที่จะคืนมายิงบาร์โค้ตเพื่อทำการคืน  ถ้าสมาชิกต้องการ
สลิปรายการหนังสือที่คืน ก็ให้ปริ้นส์สลิปรายการหนังสือเป็นหลักฐานก็ได้


บริการการยืมสารสนเทศ

บริการ ยืมสารสนเทศ
1.เข้าระบบWalai


2.เข้าไปที่หน้ายืม3.นำบัตรนักศึกษามาสแกนบาร์โค้ต หรือถ้าเป็นบุคลากร ก็จะใช้เลขบัตรประชาชนดังตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์ก็จะปรากฏดังนี้


ขั้นตอนการสแกนหนังสือวิจัย

ขั้นตอนการสแกนหนังสือวิจัย
การนำหนังสือวิจัยมาสแกนเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องยืมตัวเล่ม เพียงแค่ไปที่เว็บไซต์  https://repository.rmutsv.ac.th/ เพื่อค้นหาชื่อเรื่องที่ต้องการ1.ขั้นตอนการสแกน
1.1 สแกนหน้าปก (Cover)


ขั้นตอนการนำวารสารวิจัยเข้าระบบ Walai

ขั้นตอนการนำวารสารวิจัยเข้าระบบ Walai
1.ประทับตราห้องสมุดและตรามหาวิทยาลัยที่หน้าที่สองของหนังสือและประทับตราห้องสมุดหน้าที่ 21 และหน้าอื่น ๆ ตามเห็นสมควร2.ติดบาร์โค้ตวารสาร SKJ xxxxxxx ที่หน้าปกวารสารวิจัย การจัดการวารสารบริจาค

วารสารบริจาค
            ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปัจจุบันตั้งอยู่อาคาร 38 เป็นอาคาร 2 ชั้น ปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับให้บริการ
            ส่วนที่หนึ่ง พื้นที่บริการยืม – คืน บริการคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนรู้/การสืบค้น บริการพริ้นงานของนักศึกษา งานบริการ ธุรการ บรรณารักษ์ จัดซื้อ งานเทคนิค

การทำหนังสือวารสารขึ้นชั้นบริการ

           ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรม มีหนังสือสำหรับให้บริการทั้งหนังสือตำรา และวารสารนิตยสาร  หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะวารสารนิตยสารห้องสมุดได้ดำเนินการจัดหาหนังสือวารสาร ทั้งทางวิชาการ และบันเทิง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดได้พัฒนาจากการเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ไปสู่การเป็นห้องสมุดขนาดกลาง จากการดำเนินงานที่ใช้ระบบมือ (Manual System) ไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติงาน (Computer-Assisted System) และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated System) และปัจจุบันเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิก

การจัดหนังสือเข้าชั้นอย่างมีระบบ

การจัดชั้นหนังสืออย่างมีระบบ
           การจัดหนังสือให้เป็นระเบียบเป็นอีกงานหนึ่งของห้องสมุดที่จะต้องมี เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ และเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาค้นคว้า และทำให้หนังสือบนชั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย จัดแบบระบบดิวอี้(Dewey Decimal Classification: D.D.C) 
การจัดหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classifucation: D.D.C.) แบ่งออกเป็น 10 หมวด ดังนี้