สุจินต์ สิงหเดชา's blog

การจัดการวารสารบริจาค

สุจินต์ สิงหเดชา's picture
วารสารบริจาค
            ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปัจจุบันตั้งอยู่อาคาร 38 เป็นอาคาร 2 ชั้น ปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับให้บริการ
            ส่วนที่หนึ่ง พื้นที่บริการยืม – คืน บริการคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนรู้/การสืบค้น บริการพริ้นงานของนักศึกษา งานบริการ ธุรการ บรรณารักษ์ จัดซื้อ งานเทคนิค

การทำหนังสือวารสารขึ้นชั้นบริการ

สุจินต์ สิงหเดชา's picture
           ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรม มีหนังสือสำหรับให้บริการทั้งหนังสือตำรา และวารสารนิตยสาร  หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะวารสารนิตยสารห้องสมุดได้ดำเนินการจัดหาหนังสือวารสาร ทั้งทางวิชาการ และบันเทิง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดได้พัฒนาจากการเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ไปสู่การเป็นห้องสมุดขนาดกลาง จากการดำเนินงานที่ใช้ระบบมือ (Manual System) ไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติงาน (Computer-Assisted System) และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated System) และปัจจุบันเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิก

การจัดหนังสือเข้าชั้นอย่างมีระบบ

สุจินต์ สิงหเดชา's picture
การจัดชั้นหนังสืออย่างมีระบบ
           การจัดหนังสือให้เป็นระเบียบเป็นอีกงานหนึ่งของห้องสมุดที่จะต้องมี เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ และเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาค้นคว้า และทำให้หนังสือบนชั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย จัดแบบระบบดิวอี้(Dewey Decimal Classification: D.D.C) 
การจัดหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classifucation: D.D.C.) แบ่งออกเป็น 10 หมวด ดังนี้
Subscribe to RSS - สุจินต์ สิงหเดชา's blog