สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

กัลยากร พลสวัสดิ์'s blog

การคัดออกและการประเมินสารสนเทศ

การคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การคัดแยกหรือเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศ ไม่เหมาะสมในการจัดให้บริการตามเกณฑ์ที่กำหนด  ออกจากชั้นเปิดในพื้นที่บริการ โดยทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกคัดออกนี้ อาจนำไปจัดเก็บมาใช้ได้หรือจำหน่ายออกไปจากห้องสมุดโดยหลังจากคัดออกแล้ว จะมีการดำเนินต่อเนื่องใน 2 ลักษณะคือ
            1.การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มที่คาดว่าอาจจะมีผู้ใช้บริการมาขอใช้อีกในอนาคต ในพื้นที่รองในอาคารหอสมุดหรือแยกไปจัดเก็บในสถานที่อื่นที่สามารถนำมาบริการใช้ได้อีกเมื่อมีผู้ต้องการใช้

เทคนิคในการค้นหาหนังสือในห้องสมุด

เทคนิคในการค้นหาหนังสือในห้องสมุด
          โดยทั่วไปในการค้นหาหนังสือแต่ละเล่มจะมีเครื่องมือช่วยค้นหาซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน  ผู้ใช้อาจจะต้องเสียเวลาทำเข้าใจในระบบการสืบค้นและเทคนิควิธีการค้นหา เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือมี่ต้องการได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการให้มากที่สุด
          เทคนิคการสืบค้น หมายถึง วิธีการต่างๆที่นำมาใช้ประกอบในการค้นหา เช่น ประโยคที่ต้องการ ข้อมูลอาจจะแป็นชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง   เป็นต้น