สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

วิธีการและขั้นตอนการเข้าหัวสาย RJ – 45