สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

บทความ

ขั้นตอนการสแกนหนังสือวิจัย

ขั้นตอนการสแกนหนังสือวิจัย
การนำหนังสือวิจัยมาสแกนเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องยืมตัวเล่ม เพียงแค่ไปที่เว็บไซต์  https://repository.rmutsv.ac.th/ เพื่อค้นหาชื่อเรื่องที่ต้องการ1.ขั้นตอนการสแกน
1.1 สแกนหน้าปก (Cover)


PHP การใช้งานฟังก์ชัน mysql_real_escape_string() เพื่อหลีกเลี่ยง SQL Injection

mysql_real_escape_string() 
     เป็นฟังก์ชันสำหรับเลี่ยงการใช้ตัวอักขระพิเศษในคำสั่ง sql เช่น เครื่องหมาย " เครื่องหมาย ' เป็นต้น 
เพื่อให้ได้คำสั่ง sql ที่ปลอดภัยสำหรับการ query หรือปลอดภัยจากการเรียกใช้ฟังก์ชัน mysql_query ยกเว้น
เครื่องหมาย % และ _ ซึ่งมีใช้ในคำสั่ง sql

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน

ขั้นตอนการนำวารสารวิจัยเข้าระบบ Walai

ขั้นตอนการนำวารสารวิจัยเข้าระบบ Walai
1.ประทับตราห้องสมุดและตรามหาวิทยาลัยที่หน้าที่สองของหนังสือและประทับตราห้องสมุดหน้าที่ 21 และหน้าอื่น ๆ ตามเห็นสมควร2.ติดบาร์โค้ตวารสาร SKJ xxxxxxx ที่หน้าปกวารสารวิจัย แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์


แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์
งานวิทยบริการและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
1. จัดทำแผนความต้องการและคำของบประมาณ โดยใช้แบบฟอร์ม แบบเสนอรายการครุภัณฑ์(ป07.)  ควรมีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการประมาณการ
2.  ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณตามแผนความต้องการที่วางไว้ 

" Book Delivery Service" ขั้นตอนและวิธีการ การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต
 Book Delivery Service

  
วัตถุประสงค์

การลงรายการระบบสารสนเทศงานบริหาร

การแก้ไขรายการจ่ายจริง หมวดงบดำเนินงาน
1. เลือกหมวดรายจ่าย > กรอกจ่ายจริง>กด "แก้ไขรายการ" 

การตจวจเช็คสถานะไฟ LED Cisco Wireless Access Point aironet 2702i, 2802i

การตจวจเช็คสถานะไฟ LED Cisco Wireless Access Point aironet 2702i, 2802i

เป็นการตรวจสอบการใช้งานเพื่อ แสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ Cisco  aironet 2702i และ aironet 2802i  ที่เชื่อมต่อกับ wireless lan controlle เพื่อดูสถานการทำงานของอุปกรณ์ Ap ในแสดงผลในโหมดต่างๆ
 

กำหนด max_connections ใน mysql ชั่วคราว

 
  • รีโมทเข้า Server เพื่อจะเพิ่ม max_connections ของ mysql เพื่อรองรับการใช้งาน mysql
  1. root@web:~#   mysql -u root -p
  2. mysql> show variables like "max_connections"; (ไว้สำหรับดูค่าของ max_connections mysql เดิม )
  3. mysql> set global max_connections = xxx; (xxx คือค่าจำนวนของ max_connection ที่ต้องการ)

Recovery File IOS Switch Cisco Cat2960-24TL

       ในบางครั้งเราอาจจะเผลอลบไฟล์ IOS  ของ Switch ไปโดยไม่ตั้งในหรือโดยความไม่รู้ในการใช้คำสั่งบางคำสั่งในการคอนฟิกสวิตซ์ หรือไฟล์ IOS  จะถูกลบเพื่อแกล้งเพื่อน เพื่อนลบเพื่อแกล้งเราหรือเกิดจากสาเหตุอื่นๆๆก็ตาม  เมื่อสวิตซ์ไม่มีไฟล์ IOS แล้วมันก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างแน่นอน มันก็ไม่ต่างอะไรกับมีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีวินโดว์หรือระบบปฏิบัติการณ์นั้นแหละครับ
 
เรามาดูขั้นตอนการ  Recovery  File IOS  Switch Cisco Cat2960-24TL