บทความ

การทำหนังสือวารสารขึ้นชั้นบริการ

           ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรม มีหนังสือสำหรับให้บริการทั้งหนังสือตำรา และวารสารนิตยสาร  หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะวารสารนิตยสารห้องสมุดได้ดำเนินการจัดหาหนังสือวารสาร ทั้งทางวิชาการ และบันเทิง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดได้พัฒนาจากการเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ไปสู่การเป็นห้องสมุดขนาดกลาง จากการดำเนินงานที่ใช้ระบบมือ (Manual System) ไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติงาน (Computer-Assisted System) และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated System) และปัจจุบันเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิก

การซ่อมบำรุงหนังสือแบบง่าย

การซ่อมบำรุงหนังสือแบบง่าย 


หนังสือมีบทบาทในการบันทึกความรู้ต่างๆที่มนุษย์เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ ความบันเทิง วัฒนธรรม ไปสู่บุคคลทั่วไป เป็นการพัฒนามนุษย์และสังคม ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันของมวลมนุษยชาติและเสริมความปรารถนาสันติภาพให้เกิดในใจคน

การจัดหนังสือเข้าชั้นอย่างมีระบบ

การจัดชั้นหนังสืออย่างมีระบบ
           การจัดหนังสือให้เป็นระเบียบเป็นอีกงานหนึ่งของห้องสมุดที่จะต้องมี เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการแก่ผู้เข้าใช้ และเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาค้นคว้า และทำให้หนังสือบนชั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย จัดแบบระบบดิวอี้(Dewey Decimal Classification: D.D.C) 
การจัดหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classifucation: D.D.C.) แบ่งออกเป็น 10 หมวด ดังนี้

การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลใน Word

เราอาจจะสร้างฟอร์มเพื่อส่งให้ผู้อื่นกรอกเอกสาร ตามฟอร์มที่เราออกแบบไว้ โดยจะต้องไปเรียกใช้ Develper ที่แถบ Ribbon โดยไปที่เมนู File –> Options –> Customize Ribbon เลือก Develper ดังรูป

Pages

Subscribe to RSS - blogs