สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Laravel : ขั้นตอนการติดตั้ง

สำหรับการติดตั้ง Laravel นั้นจะต้องมีการติดตั้งตัว Composer ก่อน โดยสามารถดูวิธีการติดตั้งได้จาก Composer คืออะไร และการติดตั้ง Composer จากนั้นเริ่มทำการติดตั้ง Laravel กันดังขั้นตอนต่อไปนี้ครับ โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการติดตั้ง Laravel ลงในเครื่องที่ถูกติดตั้ง XAMPP ได้เรียบร้อยแล้ว


1. เปิดโปรแกรม Command Prompt


2. ทดสอบความพร้อมของ Composer จะต้องแสดงข้อมูลดังภาพ

3. จากนั้น Download ชุดติดตั้ง Laravel ด้วยคำสั่ง

composer global require "laravel/installer" 

4. จากนั้นให้เปลี่ยนตำแหน่ง Folder ไปยังตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง Project ของเรา

โดยในที่นี้จะติดตั้งลงใน Folder c:\xampp\htdocs เราก็จะใช้คำสั่ง

cd c:\xampp\htdocs


 

5. จากนั้นใช้คำสั่งสร้าง Project ดังนี้

laravel new ชื่อโปรเจค


 

6. จากนั้นให้เปลี่ยนตำแหน่ง Folder เข้าไปใน Project ด้วยคำสั่ง

cd ชื่อโปรเจค


 

7. ทดสอบการที่งานด้วย URL

http://localhost/ชื่อโปรเจค/public/


 
ประเภทบทความ: