วีระชัย อินทรอนันต์'s blog

เลขเรียกหนังสือ (Call number)

วีระชัย อินทรอนันต์'s picture
       การจัดหมวดหมู่หนังสือ  เป็นการแบ่งกลุ่มประเภทเนื้อหาของหนังสือให้หนังสือที่มีเนื้อหาเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันมาอยู่รวมกันแล้วใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลข  หรือตัวอักษรตามที่กำหนดไว้ในระบบ  เขียนไว้ที่สันหนังสือ ทุกเล่ม  ทั้งนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการแยกจัดเก็บไว้ในชั้นสะดวกต่อการค้นหาของผู้ใช้ บริการสัญลักษณ์ที่เขียนกำกับไว้บนสันหนังสือนี้เรียกว่า เลขเรียกหนังสือ

การตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ

วีระชัย อินทรอนันต์'s picture

การตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์หมวดหมู่
ทรัพยากรสารสนเทศ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subscribe to RSS - วีระชัย อินทรอนันต์'s blog