สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขั้นตอนการรายงานค่าปรับ

ขั้นตอนการรายงานค่าปรับ
๑.เข้าสู่ระบบข้อมูล Walai AutoLib ไปที่ รายงาน เลือก รายงานการยืม-คืน


๒.เลือก กำหนดช่วงเวลา


๓.เลือก วันที่ ที่ต้องการเช่น 16 สค.62 – 16 สค.62 คลิ๊กที่ ระบุ เลือก สงขลา


๔.เลือก รายงานชำระค่าปรับ (ลำดับที่ ๑๒)


๕.ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่รายงานชำระค่าปรับ (หมายเลข ๑๒) จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา เป็นผลค่าปรับของวันที่ ๑๖ สค.๖๒


๖.เสร็จสิ้นกระบวนการของการรายงานค่าปรับแต่ละวัน

 
ประเภทบทความ: