สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

อัลิปรียา รักคล้าย's blog

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์






แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์
งานวิทยบริการและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
1. จัดทำแผนความต้องการและคำของบประมาณ โดยใช้แบบฟอร์ม แบบเสนอรายการครุภัณฑ์(ป07.)  ควรมีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการประมาณการ
2.  ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณตามแผนความต้องการที่วางไว้