สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

งานห้องสมุด

ขั้นตอนการส่งเงินค่าปรับ

งานห้องสมุดขึ้นตรงกับงานวิทยบริการและสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มีหน้าที่ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  แก่นักศึกษา อาจารย์ นักเรียนและบุคคลทั่วไป
การให้บริการยืมคืน สื่อต่างๆ มีกำหนดระยะเวลาส่งคืน  ถ้าหากส่งเกินกำหนดเวลา  ทางห้องสมุดก็จะคิดค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  เงินค่าปรับได้ส่งที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยครบถ้วน

ขั้นตอนการรับหนังสืองานส่ง เอกสาร ภายใน

การรับ – ส่งเอกสาร การส่งหนังสือราชการ เป็นส่วนหนึ่งของงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526   ในการการรับ – ส่งเอกสารงานห้องสมุด ได้เอาแนวปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน การรับ-ส่งหนังสือราชการ ตั้งแต่การดำเนินการจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ ไปจนถึงการส่งเอกสาร หนังสือราชการออกสู่ภายนอกหน่วยงาน และขั้นตอนการรับเอกสาร หนังสือราชการจากหน่วยงาน มาเป็นแนวทาง

ขั้นตอนการคืนสารสนเทศ

ขั้นตอนการคืนสารสนเทศ
1.เข้าระบบWalai


 2.เข้าไปที่หน้าคืน


3. ให้นำหนังสือที่จะคืนมายิงบาร์โค้ตเพื่อทำการคืน  ถ้าสมาชิกต้องการ
สลิปรายการหนังสือที่คืน ก็ให้ปริ้นส์สลิปรายการหนังสือเป็นหลักฐานก็ได้


บริการการยืมสารสนเทศ

บริการ ยืมสารสนเทศ
1.เข้าระบบWalai


2.เข้าไปที่หน้ายืม3.นำบัตรนักศึกษามาสแกนบาร์โค้ต หรือถ้าเป็นบุคลากร ก็จะใช้เลขบัตรประชาชนดังตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์ก็จะปรากฏดังนี้


ขั้นตอนการลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ

ขั้นตอนการลงรายการสื่อโสตทัศนวัสดุ


ขั้นตอนในการลงรายการ   จัดหา -จัดซื้อเข้ามาในห้องสมุด เริ่มด้วยการเข้าสู่โปรแกรม Walai Autolib
1.จากหน้า Destop ดับเบิ้ลคลิก Icon โปรแกรม Walai Autolib เพื่อเริ่มใช้งาน
2. เข้าสู่ระบบ  โปรแกรม Walai Autolib ดับเบิ้ลคลิก
 Walai Autolib Walai Autolib

ขั้นตอนการสแกนหนังสือวิจัย

ขั้นตอนการสแกนหนังสือวิจัย
การนำหนังสือวิจัยมาสแกนเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องยืมตัวเล่ม เพียงแค่ไปที่เว็บไซต์  https://repository.rmutsv.ac.th/ เพื่อค้นหาชื่อเรื่องที่ต้องการ1.ขั้นตอนการสแกน
1.1 สแกนหน้าปก (Cover)


ขั้นตอนการนำวารสารวิจัยเข้าระบบ Walai

ขั้นตอนการนำวารสารวิจัยเข้าระบบ Walai
1.ประทับตราห้องสมุดและตรามหาวิทยาลัยที่หน้าที่สองของหนังสือและประทับตราห้องสมุดหน้าที่ 21 และหน้าอื่น ๆ ตามเห็นสมควร2.ติดบาร์โค้ตวารสาร SKJ xxxxxxx ที่หน้าปกวารสารวิจัย