สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

งานห้องสมุด

ขั้นตอนการรายงานค่าปรับ

ขั้นตอนการรายงานค่าปรับ
๑.เข้าสู่ระบบข้อมูล Walai AutoLib ไปที่ รายงาน เลือก รายงานการยืม-คืน


๒.เลือก กำหนดช่วงเวลา


๓.เลือก วันที่ ที่ต้องการเช่น 16 สค.62 – 16 สค.62 คลิ๊กที่ ระบุ เลือก สงขลา

การคัดออกและการประเมินสารสนเทศ

การคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง การคัดแยกหรือเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศ ไม่เหมาะสมในการจัดให้บริการตามเกณฑ์ที่กำหนด  ออกจากชั้นเปิดในพื้นที่บริการ โดยทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกคัดออกนี้ อาจนำไปจัดเก็บมาใช้ได้หรือจำหน่ายออกไปจากห้องสมุดโดยหลังจากคัดออกแล้ว จะมีการดำเนินต่อเนื่องใน 2 ลักษณะคือ
            1.การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศกลุ่มที่คาดว่าอาจจะมีผู้ใช้บริการมาขอใช้อีกในอนาคต ในพื้นที่รองในอาคารหอสมุดหรือแยกไปจัดเก็บในสถานที่อื่นที่สามารถนำมาบริการใช้ได้อีกเมื่อมีผู้ต้องการใช้

Laravel : ขั้นตอนการติดตั้ง

สำหรับการติดตั้ง Laravel นั้นจะต้องมีการติดตั้งตัว Composer ก่อน โดยสามารถดูวิธีการติดตั้งได้จาก Composer คืออะไร และการติดตั้ง Compos